شعر

اگر می‌خوای کسی بشی  
 

زرنگی را پیشه کن  
 

رقابت خیلی خوبه  
 

قبل از نوشتن شعر  
 

تا از همه بهتر شوی  
 

 

 

تلاش کن و تلاش کن
 

تنبلی رو فداش کن
 

حسادت و رهاش کن
 

مدادتو تراش کن
 

از همه بالا بزنی