هر فـرزنـد، یک رویا و میلی شدید به تربیت یک انـسان است با تمام ویژگی های مثـبتی که در سـر داریم؛ از ویژگی های رفتاری مثل مهربان بودن و مسئولیت پذیر بودن گرفته تا ویژگی های شغلی و مهارتی مانند داشتن تخصص در یک شاخه ی علمی، هنری و یا ورزشی خاص به گونه ای که یکی از بهترین افراد در آن شاخه باشد.

بدون شک این رویاها دست یافتنی نیستند مگر از طریق آموزش های صحیحی که از سنین پایین، حتی از بدو تولد آغاز می شوند.

امروزه پیشرفت های حاصل شده در علوم روانشناختی تغییرات زیادی را در نگاه ما نسبت به امر آموزش ایجاد کرده است. در آموزش به