شبیه ساز تعاملی معرفی کسرها

راهنما:

در قسمت مقدمه و شناخت (intro) : می توانید با انتخاب شکل واحد از
نوار بالایی کسرهای مختلفی را بسازید. در سمت راست تصویر با 
افزایش عدد مخرج واحد انتخاب شده را به قطعات مساوی تقسیم کنید.
حالا هر چند قسمت که می خواهید در ظرف پایین وجود دارد،می توانید
کسر مورد نظر خود را در وسط تصویر بسازید.

در قسمت بازی (game) : وقت آن است که آموخته های خود را محک
بزنید. سطح های مختلف را یکی پس از دیگری انتخاب کنید و بازی ها
را انجام دهید. همانطور که می بینید در هر سطح دو نوع بازی وجود
دارد که پیشنهاد می کنیم هر دو نوع را انجام دهید. دانش آموزان دوم و
سوم ابتدایی به راحتی می توانند تا سطح هفت (level 7) بازی کنند.
سه سطح آخر نیاز به معلومات بیشتری دارد.

قسمت آزمایشگاه (lab) : کاربرد این بخش بیشتر در آموزش های
گروهی در کلاس در می باشد و با هدایت آموزگار برخی از مطالب
درسی آزمایش می شوند.