ما در این صفحه سعی داریم با استفاده از بازی های آموزشی ذهن دانش آموزان عزیزمان را به چالش بکشیم

بازی اول  جمع و تفریق 

بازی دوم  جمع و تفریق از روی محور

بازی سوم   سودوکو

بازی چهارم  هوش

بازی  تقویت حافظه 

بازی  تقویت ضرب