لطفا موارد مورد سوال را با دقت کامل مطالعه کرده و پاسخ دهید.