نمونه سوالات خرداد ماه پایه ششم سال تحصیلی 96-1395

ریاضی

علوم

انشا

املا

هدیه

اجتماعی

ریاضی

علوم

انشا

املا

هدیه

اجتماعی

ریاضی1

علوم1

انشا1

املا1

هدیه1

اجتماعی1

ریاضی 2

علوم 2

 

 

هدیه 2

اجتماعی 2

ریاضی 3              علوم 3 

ریاضی 4              علوم 4

ریاضی 5              علوم 5

ریاضی 6              علوم 6

ریاضی 7              علوم 7

ریاضی 8              علوم 8

ریاضی 9              علوم 9

ریاضی 10              علوم 10

ریاضی 11

ویدئوی درس لی لی حوضک

برنامه مطالعاتی ویژه آمادگی امتحانات خرداد