نمونه سوالات ریاضی ترم دوم شماره 1

نمونه سوالات ریاضی ترم دوم شماره 2

عیدانه ( نوروز 1399)

سوالات مسابقات ریاضی کانگورو سال2018

سوالات مسابقات ریاضی کانگورو سال2019

ریاضی سوم دبستان مبحث تفریق اعداد چهار رقمی از راه طولانی

ریاضی سوم دبستان مبحث جمع اعداد چهار رقمی از راه طولانی

ریاضی سوم - جمع اعداد چهاررقمی با شکل

ریاضی سوم - جمع اعداد چهار رقمی با جدول ارزش مکانی

ریاضی سوم- مقایسه اعداد چهار رقمی

اجتماعی سوم - درس از خانه محافظت کنیم

فصل 11 علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید دبستان غیردولتی جوانه ها

پایه سوم علوم از گذشته تا آینده دبستان غیردولتی جوانه ها

ریاضی کلاس سوم ( آشنایی با استوانه )

ریاضی پایه سوم مبحث ضرب یک رقم در چند رقم

ریاضی پایه سوم مبحث ضرب یک رقم در چند رقم

ریاضی پایه سوم ضرب فرایندی قسمت اول دبستان غیردولتی جوانه ها

ریاضی پایه سوم ضرب فرایندی قسمت دوم دبستان غیردولتی جوانه ها

ریاضی پایه سوم ترتیب علائم ریاضی دبستان غیردولتی جوانه ها

ریاضی پایه سوم تقسیم و باقی مانده دبستان غیردولتی جوانه ها

ریاضی پایه سوم حل مثال های تقسیم دبستان غیردولتی جوانه ها