سوابق تحصیلی

                        فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر

                        لیسانس مدیریت صنعتی

سوابق آموزشی

                                                   

                                            مدیراجرایی آموزشگاه کامپیوتر مبعث

                                             آموزش کامپیوتر در دبستان غیردولتی راهیان نور

                                             تدریس درس حرفه وفن در راهنمایی راهیان نور

                                       

سوابق اجرایی

                      مسئول سایت و IT دبستان غیردولتی راهیان نور

                      مسئول سایت و IT دبستان غیردولتی جوانه ها

                       معاون اجرایی دبستان غیردولتی جوانه ها

سوابق پژوهشی

 

 

راه های ارتباطی

                       ایمیل

                                                           Rasoolgholami64@gmail.com