1-سوابق تحصیلی

مدرک تحصیل

رشته

سال اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

1392

 

 

 

 

 

 2-سوابق آموزشی

مقطع ابتدایی

 

پرورشی-مشاوره و راونشناسی دبستان خدیجه جهان و ساریخانی

مقطع راهنمایی

 

دبیر علوم اجتماعی       خدیجه جهان

مقطع دبیرستان

 

 

 

3-سوابق اجرایی

 

 

 

سمت

محل خدمت

زمان خدمت

انجام تست های هوش

انجام تست های شخصیت

انجام تست های فرافکن

 

مشاوره و روانشناس

دبستان جوانه ها

کیلینیک روانشناسی

سراهای محله(شهران-المهدی-جنت آباد شمالی و جنوبی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

88-87

93 90

97 93

93 - 90

 

 

 

 

 

 

4-سوابق پژوهش 

پایان نامه

عنوان مقاله

محل چاپ مقاله

سال چاپ

اثربخشی بازتوانی ذهنی و شناختی با استفاده از رایانه در کودکان مبتلا به اتیسم

 

مقایسه میزان افسردگی در کودکان با مادران شاغل و مادران غیرشاغل

 

 

دانشگاه علوم تحقیقات

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

93 1392

 

 

 

85 - 1384