خانم اعظم غلامی

25 سال سابقه ی آموزش پایه ی دوم

2 سال معلم برتر شهر تهران در جشنواره الگوی برتر تدریس  

معلم راهنمای برگزیده در مسابقه نویسنده کوچک در سال 96-97