خانم ملیحه تمیزی

کارشناس آموزش ابتدایی بیش از

20 سال سابقه ی تدریس در پایه های پنجم و ششم