موفقیت دانش آموزان دبستان جوانه ها در جشنواره جابرابن حیان و نویسنده کوچک

موفقیت دانش آموزان دبستان جوانه ها در جشنواره جابرابن حیان و نویسنده کوچک

پس از برگزاری جشنواره دانش آموزی جابرابن حیان و نویسنده کوچک. دانش آموزان عزیز دبستان جوانه ها با تلاش و پشتکار فراوان توانستند در عرصه تحقیق و پژوهش و نویسنده گی گامی موثر و پویا بردارند و برگ زرینی از دفتر خود باوری را ورق بزنید

دانش آموزان موفق در جشنواره دانش آموزی جابرابن حیان و نویسنده کوچک

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

نام طرح

1

آرتین خراسانی

سوم

لباس های تابان

2

آراد الله بخش

اول

لباس های تابان

3

علیرضا حاجی بابایی

ششم

آب نمک برقی

4

آریا ریاضتی

ششم

نویسنده کوچک

 

 

گزارش تصویری