دایر بودن مدارس

به نقل از خبرگزاری های کلیه مدارس شهر تهران فردا سه شنبه مورخه 96/10/11 دایر می باشد و به فعالیت عادی خود ادامه می دهند

منبع : http://www.irmedia.org/144/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7/