کادر مدرسه شما

کادر آموزشی و خدماتی دبستان غیردولتی جوانه ها 
ردیف سمت نام و نام خانوادگی
1 مدیریت دبستان عبدالرضا غلامی 
2 معاون آموزشی رفعت بذرایی
3 معاونت تحقيق و توسعه آموزش مهرداد مجاور
4 معاونت پرورشی هدی دولتی
5 مسئول IT رسول غلامی
6 مشاور معصومه محمدبیگی
7 آموزگار خانم نیکنام
8 آموزگار زهره توکلی
9 آموزگار اعظم غلامی
10 آموزگار مینا بلندی
11 آموزگار فاطمه بختیاری
12 آموزگار بخشعلی مالک
13 آموزگار مهرداد مجاور
14 دبیر ورزش مهدی مطلع