PHET اول ابتدایی

شبيه ساز تعاملی ماشین های ورودی خروجی

راهنما :

در قسمت الگوها (patterns): دانش آموز با ابزار هایی که دراختیار
دارد می تواند با انتخاب یک الگوی تغییر از نوار پایین، یک ماشین
ورودی خروجی بسازد و اشیا سمت چپ را وارد ماشین کند و تغییر
را در خروجاز ماشین مشاهده کند.
برای تجربه ای هیجان انگیزتر می توان با انتخاب از بالای صفحه
ماشین را تبدیل به یک ماشین ورودی خروجی ترکیبی کرد که تا سه
دستور را می تواند پشت سر هم اجرا کند.
در قسمت راز(mystry): چالش شروع می شود! از نوار پایین نوع
ماشین را از نظر ساده یا ترکیبی بودن انتخاب کنید. این بار شما باید
راز روشی که ماشین عمل می کند را پیدا کنید.