پایه ششم

*کاربرگ های پایه ی ششم*

شماره کاربرگ                     موضوع      بارگیری
کاربرگ شماره 1 آدینه ؛ هفته ی سوم مهرماه  دانلود
کاربرگ شماره 2 اجتماعی؛  درس های 1 تا 4  دانلود
کاربرگ شماره 3  علوم ؛ درس های 1 و 2 دانلود
کاربرگ شماره 4 آدینه ؛ هفته ی آخر مهرماه دانلود
کاربرگ شماره 5 علوم؛ گزارش آزمایش رنگ بری دانلود
کاربرگ شماره 6 علوم؛ گزارش آزمایش چگالی دانلود
کاربرگ شماره 7 علوم؛ درس سوم قسمت اول دانلود
کاربرگ شماره 8 علوم؛ کوئیز کلاسی -چگالی دانلود
کاربرگ شماره 9  فارسی دانلود
کاربرگ شماره 10 علوم؛ چگالی ، اسید و باز دانلود
کاربرگ شماره 11 علوم؛ لایه های زمین دانلود
کاربرگ شماره 12 هدیه های آسمانی ؛ درسهای 1 تا 6 دانلود
کاربرگ شماره 13 فارسی ؛ واژگان درس های 1 تا 5 دانلود
کاربرگ شماره 14 آدینه؛ هفته ی اول آذر ماه دانلود
کاربرگ شماره 15 جامع ؛ مرور مهر و آبان دانلود
کاربرگ شماره 16 آدینه ؛ هفته ی دوم آذرماه دانلود
کاربرگ شماره 17 آدینه ؛ هفته ی سوم آذر ماه 

دانلود

دانلود

کاربرگ شماره 18 علوم؛ گزارش آزمایش آتش فشان دانلود
کاربرگ شماره 19 اجتماعی ؛ نقشه  دانلود
کاربرگ شماره 20 علوم؛ فصل 6 دانلود
کاربرگ شماره 21 علوم؛ فصل 7 قسمت 1 دانلود
کاربرگ شماره 22 اجتماعی؛ درس های 9 و 10 دانلود
کاربرگ شماره 23 علوم؛ سوالات تکمیلی فصل 7 دانلود
کاربرگ شماره 24 علوم؛ فصل 7 و 9 دانلود
کاربرگ شماره 25 علوم؛ فصل 9 دانلود
کاربرگ شماره 26 علوم؛ فصل 9 دانلود
کاربرگ شماره 27 هدیه های آسمانی؛ درس13 دانلود
کاربرگ شماره 28 مطالعات اجتماعی؛ درس های 12 و 13 دانلود

 

عیدانه ( 1399)

*فیلم های آموزشی پایه ی ششم*

شماره فیلم  مربوط به درس  موضوع فیلم
فیلم شماره 1

درس تفکر و پژوهش

لی لی حوضک
فیلم شماره 2 علوم  آشنایی با انرژی پتانسیل شیمیایی
فیلم شماره 3 علوم  آشنایی با مفهوم تبدیل انرژی
فیلم شماره 4 علوم   میکروسکوپ چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه سوالات مسابقات ریاضی و آزمون های تیزهوشان

شماره  موضوع  بارگیری
شماره 1 مسابقات کانگورو2018 دانلود
شماره 2 مسابقات کانگورو2019 دانلود
شماره 3 نمونه سوالات المپیاد ریاضی ششم  دانلود
شماره 4 سوالات ریاضی تیزهوشان 1395 دانلود
شماره5 سوالات ریاضی تیزهوشان1396 دانلود
شماره6 سوالات استعداد تحلیلی تیزهوشان1397 دانلود
شماره7 سوالات ریاضی تیزهوشان 1398 دانلود